Click or drag to resize

Autofac.Extras.FakeItEasy Namespace

[Missing <summary> documentation for "N:Autofac.Extras.FakeItEasy"]

Classes
  ClassDescription
Public classAutoFake
Wrapper around Autofac and Autofac.Extras.FakeItEasy.